قیدهای تکرار و زمان حال ساده

همانطور که درس های قبل یادگرفتیم بزرگترین کاربرد زمان حال ساده نشان داده تناوب یا استمرار است. یعنی نشان می دهد که یک کار در طول زمان تکرار شده یا همیشه انجام می شود. برای نشان دادن میزان استمرار یا تناوب از قیدهای زمانی خاص استفاده می شود که به آنها قیدهای تکرار می گویند. جدول زیر شش قید تکرار بسیار مهم را معرفی می کند:

معادل فارسی تلفظ آمریکایی قید زمان
همیشه ˈɒːlweɪz always
اغلب ˈɒːfən often
معمولا ˈjuːʒuəli usually
گاهی، بعضی اوقات ˈsʌmtaɪmz sometimes
به ندرت ˈrerli rarely
هرگز ˈnevər never

قیدهای زمان بالا با توجه به میزان استمرار یا تناوب مرتب شده اند. یعنی همیشه از اغلب بیشتر اتفاق می افتد، اغلب از معمولا بیشتر اتفاق می افتد، معمولا از گاهی بیشتر اتفاق می افتد و گاهی از هرگز بیشتر اتفاق می افتد.

قیدهای تکرار و ساختار جملات

ترکیب قرار گیری قیدهای زمان در جمله بسیار مهم است اما قواعدی بسیار ساده دارد.

ترتیب قرارگیری قید تکرار در جملات با فعل be

در جملاتی که از فعل be به عنوان فعل اصلی استفاده می کنند. قید های تکرار همیشه بعد از فعل be آورده می شوند. به مثال های زیر توجه کنید (در مثالها ممکن است کلماتی باشد که هنوز یاد نگرفته اید):

 I am always here.

(من همیشه اینجا هستم.)

 It is usually red. 

(این معمولا قرمز است.)

 They are never in school. 

(آنها هرگز در مدرسه نیستند.)

نکته 1: برای سوالی کردن این جملات وقتی جای فعل و فاعل را عوض می کنید، نباید قید تکرار را جابه جا کنید. به مثال زیر توجه کنید:

 It is usually red. 

(این معمولا قرمز است.)

 Is it usually red? 

(آیا این معمولا قرمز است؟)

نکته 2: برای منفی کردن این جملات not را بعد از فعل be (در جایگاه همیشگی اش) و قبل از قید تکرار اضافه می کنید. به مثال زیر توجه کنید:

 It is usually red. 

(این معمولا قرمز است.)

 It is not usually red. 

(این معمولا قرمز نیست.)

ترتیب قرارگیری قید تکرار با بقیه افعال

در جملاتی که از فعل اصلی دیگری به جز be استفاده می کنند، قید زمان قبل از فعل اصلی قرار می گیرد. به مثال های زیر توجه کنید:

 I see a bird. 

(من یک پرنده می بینم.)

 I sometimes see a bird. 

(من گاهی یک پرنده می بینم.)

 

 He goes to school. 

(او به مدرسه می رود.)

 He always goes to school. 

(او همیشه به مدرسه می رود.)

 

 They come here. 

(آنها به اینجا می آیند.)

 They often come here. 

(آنها اغلب به اینجا می آیند.)

در جملات منفی و سوالی باید از فعل کمکی do استفاده می کردیم. در این جملات قیدهای زمان باید بین فعل کمکی و فعل اصلی قرار گیرند. به مثال های زیر توجه کنید:

 He doesn’t always go to school. 

(او همیشه به مدرسه نمی رود.)

 They don’t often come here. 

(آنها اغلب اینجا می ایند.)

در جملات سوالی با do زمانی که جای فعل کمکی و فاعل عوض می شود قید زمان در جایش باقی می ماند. به مثال زیر توجه کنید:

 Does he always go school?

(آیا او همیشه به مدرسه می رود؟)

 Do they often come here? 

(آیا آنها اغلب به اینجا می آیند؟)

درک ساختار کلی جایگاه فعل کمکی، قید تکرار و فعل اصلی

استفاده از قید های تکرار در زبان انگلیسی یک ساختار کلی دارد که با درک آن می توانید تمام قوانین گفته شده بالا را بفهمید. جدول زیر به صورت کلی جایگاه بخش های جمله را نشان می دهد:

بقیه جمله فعل اصلی قید تکرار فعل کمکی (در صورت وجود) فاعل

to school

a bird

here

go

see

come

always

often

usually

do/be + not

be*

I

You

He/she/it

* به صورت کلی در زمان حال ساده گرچه از فعل be به عنوان فعل اصلی استفاده می شود اما همیشه جایگاهی مشابه فعل کمکی دارد (مثلا جمله را منفی یا سوالی می کند یا در جایگاه مخصوص فعل کمکی قرار می گیرد).

logo-samandehi

ترجمه تخصصی, ترجمه فوری, ترجمه دانشجویی, ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی, ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی, ترجمه تخصصی چکیده پایان نامه, ترجمه کتاب, ترجمه مقاله انگلیسی, ترجمه ارزان, ترجمه تخصصی برق, ترجمه تخصصی شیمی, ترجمه تخصصی کامپیوتر, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه تخصصی مکانیک, ترجمه تخصصی عمران, ترجمه تخصصی روانشناسی, ترجمه تخصصی مهندسی شیمی, ترجمه تخصصی مهندسی مواد, ترجمه تخصصی صنایع, ترجمه تخصصی کشاورزی, ترجمه تخصصی ریاضی, ترجمه تخصصی فیزیک, ترجمه تخصصی پزشکی,  ترجمه تخصصی اقتصاد, ترجمه تخصصی آمار,ترجمه فوری برق, ترجمه فوری شیمی, ترجمه فوری کامپیوتر, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه فوری مکانیک, ترجمه فوری عمران, ترجمه فوری روانشناسی, ترجمه فوری مهندسی شیمی, ترجمه فوری مهندسی مواد, ترجمه فوری صنایع, ترجمه فوری کشاورزی, ترجمه فوری ریاضی, ترجمه فوری فیزیک, ترجمه فوری پزشکی, ترجمه فوری آمار, ترجمه فوری اقتصاد, ترجمه فوری آمار, سایت ترجمه تخصصی, سایت ترجمه آنلاین, سایت ترجمه, ترجمه در گرگان, ترجمه در تهران, ترجمه درشیراز, ترجمه در رشت, ترجمه در مشهد, ترجمه در اصفهان, ترجمه در سمنان, ترجمه در تبریز, ترجمه در ارومیه, ترجمه در ساری, ترجمه در اهواز, ترجمه انگلیسی به فارسی برق, ترجمه انگلیسی به فارسی شیمی, ترجمه انگلیسی به فارسی کامپیوتر, ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت, ترجمه انگلیسی به فارسی مکانیک, ترجمه انگلیسی به فارسی عمران, ترجمه انگلیسی به فارسی روانشناسی, ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی شیمی, ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی مواد, ترجمه انگلیسی به فارسی صنایع, ترجمه انگلیسی به فارسی کشاورزی, ترجمه انگلیسی به فارسی ریاضی, ترجمه انگلیسی به فارسی فیزیک, ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی,  ترجمه انگلیسی به فارسی اقتصاد, ترجمه انگلیسی به فارسی آمار