قیمت هر صفحه ترجمه

فارسی انگلیسی
آنجلا و تام به تگزاس سفر می کنند. Angelaand Tom travel to Texas.
آنجلا و تام در تگزاس درس می خوانند. Angelaand Tom study in Texas.

داستان کوتاه انگلیسی

خواهر آنجلا، کامیلا در تگزاس زندگی می کند. Angela’s sister, Camilla, lives in Texas.
آنجلا و تام به خواهر آنجلا، کامیلا زنگ می زنند. Angelaand Tom ring Angela’s sister, Camilla.
آنجلا و تام از کامیلا می خواهند که یک تاکسی بفرستد. Angelaand Tom ask Camilla to send a cab.

داستان کوتاه انگلیسی

خواهر آنجلا یک تاکسی می فرستد. Angela’s sister sends a cab.
تاکسی آنجلا و تام را پیش کامیلا می برد. The cab brings Angela and Tom to Camilla.
کامیلا در تگزاس زندگی می کند. Camilla lives in Texas.
کامیلا آنجلا را بغل میکند، و کامیلا تام را بغل می کند. Camilla hugs Angela, and Camilla hugs Tom.
کامیلا خوشحال است. Camilla is happy.
آنجلا و تام خوشحال هستند.
Angelaand Tom are happy.

 

http://www.bornatranslate.ir

ترجمه فوری و ارزان در گروه مترجمین برنا

 

  logo-samandehi