ترجمه دانشجویی ارزان

انگلیسی

فارسی

مفاهیم ریاضی

addition

جمع

subtraction

تفریق

multiplication

ضرب

division

تقسیم

to add

جمع کردن

to subtract/to take away

تفریق کردن

to multiply

ضرب کردن

to divide

تقسیم کردن

to calculate

حساب کردن

total

جمع کل

arithmetic

حساب

algebra

جبر

geometry

هندسه

calculus

حساب انتگرال و دیفرانسیل

statistics

آمار

integer

عدد صحیح

even number

عدد زوج

odd number

عدد فرد

prime number

عدد اول

fraction

کسر

decimal

عدد اعشاری

decimal point

علامت اعشار

percent

درصد

percentage

مقدار درصد

theorem

قضیه

proof

اثبات

problem

مسئله

solution

راه حل

formula

فرمول

equation

معادله

graph

نمودار

axis

محور

average

متوسط

correlation

هم بستگی

probability

احتمال

dimensions

ابعاد

area

مساحت

circumference

محیط دایره

diameter

قطر

radius

شعاع

length

طول

height

ارتفاع

width

عرض

perimeter

محیط دیگر اشکال

angle

زاویه

right angle

زاویه قائم

line

خط

straight line

خط مستقیم

curve

منحنی

parallel

موازی

tangent

مماس

volume

حجم

شکل ها

circle

دایره

triangle

مثلث

square

مربع

rectangle

مستطیل

pentagon

پنج ضلعی

hexagon

شش صلعی

octagon

هشت ضلعی

oval

بیضی

star

ستاره

polygon

چند ضلعی

cone

مخروط

cube

مکعب

cylinder

استوانه

pyramid

هرم

sphere

کره

خواندن علائم ریاضی

plus

به اضافه

minus

منحای

times/multiplied by

ضرب در

divided by

تقسیم بر

squared

مربع، به توان 2

cubed

مکعب، به توان 3

square root

جذر، ریشه دوم

equals

مساوی است با

لینک های مفید

logo-samandehi

ترجمه تخصصی, ترجمه فوری, ترجمه دانشجویی, ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی, ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی, ترجمه تخصصی چکیده پایان نامه, ترجمه کتاب, ترجمه مقاله انگلیسی, ترجمه ارزان, ترجمه تخصصی برق, ترجمه تخصصی شیمی, ترجمه تخصصی کامپیوتر, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه تخصصی مکانیک, ترجمه تخصصی عمران, ترجمه تخصصی روانشناسی, ترجمه تخصصی مهندسی شیمی, ترجمه تخصصی مهندسی مواد, ترجمه تخصصی صنایع, ترجمه تخصصی کشاورزی, ترجمه تخصصی ریاضی, ترجمه تخصصی فیزیک, ترجمه تخصصی پزشکی,  ترجمه تخصصی اقتصاد, ترجمه تخصصی آمار,ترجمه فوری برق, ترجمه فوری شیمی, ترجمه فوری کامپیوتر, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه فوری مکانیک, ترجمه فوری عمران, ترجمه فوری روانشناسی, ترجمه فوری مهندسی شیمی, ترجمه فوری مهندسی مواد, ترجمه فوری صنایع, ترجمه فوری کشاورزی, ترجمه فوری ریاضی, ترجمه فوری فیزیک, ترجمه فوری پزشکی, ترجمه فوری آمار, ترجمه فوری اقتصاد, ترجمه فوری آمار, سایت ترجمه تخصصی, سایت ترجمه آنلاین, سایت ترجمه, ترجمه در گرگان, ترجمه در تهران, ترجمه درشیراز, ترجمه در رشت, ترجمه در مشهد, ترجمه در اصفهان, ترجمه در سمنان, ترجمه در تبریز, ترجمه در ارومیه, ترجمه در ساری, ترجمه در اهواز, ترجمه انگلیسی به فارسی برق, ترجمه انگلیسی به فارسی شیمی, ترجمه انگلیسی به فارسی کامپیوتر, ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت, ترجمه انگلیسی به فارسی مکانیک, ترجمه انگلیسی به فارسی عمران, ترجمه انگلیسی به فارسی روانشناسی, ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی شیمی, ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی مواد, ترجمه انگلیسی به فارسی صنایع, ترجمه انگلیسی به فارسی کشاورزی, ترجمه انگلیسی به فارسی ریاضی, ترجمه انگلیسی به فارسی فیزیک, ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی,  ترجمه انگلیسی به فارسی اقتصاد, ترجمه انگلیسی به فارسی آمار