در این مقاله از منظری آموزشی، و براساس واقعیت‌های ترجمه در بازار نشر ایران، به معرفی چهار نوع ترجمه می‌پردازیم. این تقسیم‌بندی لااقل دو فایده دارد: اول اینکه خواننده را با انواع ترجمه از حیث کیفیت آشنا می‌کند. دوم اینکه با تعریف انواع ترجمه و ممکن‌دانستن آموزش ترجمه، نوعی ترجمه را معرفی می‌کند که می‌توان آن را هدف هر برنامه واقع‌گرایانه آموزش ترجمه قرار داد. این تقسیم‌بندی چهارگانه همچنین به زدودن توهمات موجود در آموزش ترجمه و نیز به توهمات برخی مترجمان تازه‌کار درباره ترجمه کمک می‌کند.

گروهی می‌گویند ترجمه هنر است، یعنی قابل آموزش نیست. گروهی می‌گویند ترجمه مهارت است، یعنی قابل آموزش است. این دو گروه هر دو درست می‌گویند چون هرگروه به سطحی از ترجمه نظر دارد. ترجمه در سطح حداکثری هنر است و قابل آموزش نیست. البته هر هنرمندی از آموزش کلاسی فایده می‌بیند ولی به صرف آموزش کلاسی کسی در سطح حداکثری هنرمند نمی‌شود. این حکم در مورد ترجمه به‌مثابه هنر هم صادق است. ترجمه در سطح حداقلی مهارت است و قابل آموزش. اگر این مفروضات را بپذیریم، پس یکی از الزامات آموزش ترجمه این است که استاد یا برنامه آموزشی، سطحی را که قرار است دانشجو در پایان دوره به آن دست یابد تعریف کند. این سطح همانقدر که لازم است تعریف شود همانقدر هم لازم است واقع‌گرایانه باشد.

در گروه مترجمین برنا برای هر یک از انواع ترجمه ها مترجم های متخصص در رشته و گرایش شما استفاده می شود. البته روال اصلی گروه بر استفاده از نوع دوم ترجمه (ترجمه معنایی)  می باشد مگر اینکه شما درخواست نوع دیگری را داشته یاشید.

انواع ترجمه

 1. ترجمه لفظی: در این نوع ترجمه، مترجم به صورت کلمه به کلمه ترجمه می نماید و هیچ توجه ایی به جایگاه کلمات با توجه به مفهومشان نمی کند که این روش از نظر هلدینگ کاملا مطرود می باشد و حتی در صورت درخواست کاربر نیز انجام نخواهد شد.

 2. ترجمه معنایی: در این نوع ترجمه، مترجم پس از ترجمه کلمه به کلمه با توجه به مفهوم و البته سختار جمله بندی زبان مقصد، چیدمان کلمات را به صورت صحیح در می آورد. این نوع ترجمه بهترین روش ترجمه است و هلدینگ ایران تایپیست از این روش به صورت دیفالت استفاده می نماید

 3. ترجمه آزاد: در این نوع ترجمه، مترجم در بند جملات زبان مبدا نمی باشد و به صورت آزادانه با جملات کمتر یا اضافه تر مفهوم را انتقال می دهد. به عبارتی مترجم آزاد است تا از هر جمله یا کلمه اضافه استفاده نماید تا به بهترین نحو مقصود و مفهوم را به زان مقصد برگرداند.

 4. ترجمه داستانی: در این نوع ترجمه، مترجم مفهوم متن را درک کرده و آن را به صورت داستان بیان می کند.

گروه مترجمین برنا اعلام می دارد:

 • به طور معمول خدمات خود را در قالب ترجمه معنایی ارائه می دهد. به عبارت دیگر کلیه خدمات ترجمه در گروه مترجمین برنا  در قالب ترجمه معنایی است.

 • به هیچ عنوان ترجمه لفظی ارائه نمی شود و این موضوع جزو گارانتی می باشد. 

 • در صورت درخواست کاربر، ترجمه آزاد و یا داستانی ارائه می گردد.


برای هر یک از انواع ترجمه ها مترجم های متخصص در رشته و گرایش شما استفاده می شود. البته دیفالت هلدینگ بر استفاده از نوع دوم ترجمه (ترجمه معنایی)  می باشد مگر اینکه شما درخواست نوع دیگری را داشته یاشید.

انواع ترجمه
 1. ترجمه لفظی: در این نوع ترجمه، مترجم به صورت کلمه به کلمه ترجمه می نماید و هیچ توجه ایی به جایگاه کلمات با توجه به مفهومشان نمی کند که این روش از نظر هلدینگ کاملا مطرود می باشد و حتی در صورت درخواست کاربر نیز انجام نخواهد شد.
 2. ترجمه معنایی: در این نوع ترجمه، مترجم پس از ترجمه کلمه به کلمه با توجه به مفهوم و البته سختار جمله بندی زبان مقصد، چیدمان کلمات را به صورت صحیح در می آورد. این نوع ترجمه بهترین روش ترجمه است و هلدینگ ایران تایپیست از این روش به صورت دیفالت استفاده می نماید
 3. ترجمه آزاد: در این نوع ترجمه، مترجم در بند جملات زبان مبدا نمی باشد و به صورت آزادانه با جملات کمتر یا اضافه تر مفهوم را انتقال می دهد. به عبارتی مترجم آزاد است تا از هر جمله یا کلمه اضافه استفاده نماید تا به بهترین نحو مقصود و مفهوم را به زان مقصد برگرداند.
 4. ترجمه داستانی: در این نوع ترجمه، مترجم مفهوم متن را درک کرده و آن را به صورت داستان بیان می کند.

هلدینگ ایران تایپیست اعلام می نماید:

 • به طور معمول خدمات خود را در قالب ترجمه معنایی ارائه می دهد. به عبارت دیگر کلیه خدمات ترجمه در هلدینگ ایران تایپیست در قالب ترجمه معنایی است.
 • به هیچ عنوان ترجمه لفظی ارائه نمی شود و این موضوع جزو گارانتی می باشد. 
 • در صورت درخواست کاربر، ترجمه آزاد و یا داستانی ارائه می گردد.