برای دریافت کارت شرکت در صدو هجدهمين دوره آزمون زبان انگليسي پيشرفته کلیک نمایید.