ثبت اختراع به دارنده آن حق استفاده انحصاری به مدت بیست سال میدهد.

بعد از این مدت  استفاده عموم از آن نو آوری آزاد میگردد. به این وسیله هم فرد اولیه و هم جامعه از نوآوریها بهره مند میشوند. 

مزایای ثبت اختراع

داشتن ثبت اختراع جدا از موفقیت مالی نشانه نوآوری و خبرگی شخص میباشد و میتواند برای گرفتن پذیرش تحصیلی و اقامت در آمریکا نقش قابل توجهی ایفا کند.

محدوده جغرافیایی ثبت اختراع

هر کشور دارای سازمان ثبت اختراع خود میباشد و افراد میتوانند اختراع خود را در این سازمانها جداگانه ثبت کنند.

روشن است که آن اختراع تنها در کشوری که ثبت شده مورد حمایت قانونی خواهد بود.

برای کاستن هزینه ثبت اختراع میتوان بستگی به ارزش و گستره استفاده، آن را تنها در یک یا چند کشور ثبت کرد.

 

در مصاحبه دکتری گواهی ثبت اختراع دارای امتیاز بوده.

لازم به ذکر است ثبت اختراع بین المللی تا 7 و داخلی تا 5 امتیاز است.

 

سامانه ی تخصصی ترجمه و تایپ