شروع نامه


- در صورتی که دریافت کننده نامه را کاملا میشناسید باید علاوه بر نام، عنوان او را هم ذکر کنید.

Dear Mr. President Obama

- در صورتی که نام او را می دانید اما عنوانش را نمی دانید نام او را ذکر کنید. این در صورتی است که شما نامه ای دریافت کرده و وی نام خود را در آنجا ذکر کرده باشد و شما در پاسخ به آن نامه بسیار بهتر است که نام او را بنویسید.

Dear Mr. Smith

Dear Mrs. Johnson

Dear Miss Brown

- در صورتی که نام و نام خانوادگی فرد را میدانید و جنسیت او را نمیدانید، نام و نام خانوادگی او را بعد از Dear بنویسید:

Dear Ashley Johnson

- در صورتی که نام دریافت کننده را نمیدانید و مطمئن هستید که دریافت کننده آقا می باشد از Dear Sir و در صورتی که مطمئن هستید دریافت کننده خانم میباشد از Dear Madam استفاده کنید.

- در صورتی که نمیدانید که دریافت کننده خانم یا اقا میباشد از فرم زیر استفاده کنید.

Dear Sir/Madam

Dear Sir or Madam

مواردی که در شروع نام های اداری و شغلی و رسمی نباید استفاده شود.

- هرگز از نام کوچک به تنهایی استفاده نکنید.

- از Dear Miss, یا Dear Mrs. بدون نام هرگز استفاده نکنید.

- آز My Dear هرگز استفاده نکنید.

کلمات

- از کلمات محاوره ای و ناماًنوس استفاده نکنید.

- از استفاده از کلمات ادبی و سنگین خوداری شود.

- از استفاده از کلمات چاپلوسانه و لعاب دار خودداری شود.

- از افعال مجهول تا حد ممکن استفاده نشود.

عباراتی که بیشتر در شروع نامه به کار برده میشود.


 • In replay to your letter
 • To meet a demand
 • We must apologies for
 • We wish to inform you that
 • We would appreciate it if you could
 • I find it necessary to
 • We would appreciate your reply
 • With reference to
 • Would you please let us
 • I am very much obligated to you if
 • I am sorry to have to say that
 • In accordance with your request
 • Please accept my thanks for
 • I regret to inform you that
 • Could you favor me with
 • Referring your letter of
 • We hasten to thank you for
 • I am anxious to hear from you about
 • We wish to remind you that
 • در پاسخ نامه ی شما
 • برای برآوردن تقاضا
 • ما باید پوزش بخواهیم برای
 • ما مایل هستیم به استحضار شما برسانیم که
 • ما سپاسگذار خواهیم بود اگر شما میتوانستید
 • من لازم دانستم به
 • ما از پاسخ شما سپاسگذار خواهیم بود
 • با اشاره به، عطف به
 • آیا لطف شما اجازه میدهد به ما
 • من بسیار مدیون شما خواهم بود اگر
 • من بسیار متاسفم از اینکه بگویم
 • طبق خواسته شما، برحسب درخواست شما
 • لطفاً سپاس مرا بپذیرید برای
 • من متاسفم به اطلاع شما برسانم که
 • میتوانید یک لطف به من بکنید تا
 • در استناد به نامه شما
 • ما شتاب داریم برای تشکر از شما بابت
 • من مشتاق شنیدن از شما هستم درباره
 • ما مایل هستیم به شما یادآوری کنیم که

عبارات زیر نمونه هایی از عبارات مورد استفاده در نامه نگاری انگلیسی رسمی می باشد.

 • To agree with
 • As agreed
 • As far as I’m concerned
 • As per your request
 • In compliance with
 • At your convenience
 • At your earliest convenience
 • To be confident in
 • On behalf of
 • Payable in advance
 • Please allow me
 • Please send me your instructions
 • In case of need
 • In conformity with
 • Accordingly
 • In due time
 • Consequently
 • در موافقت با
 • در تایید
 • از آنجاییکه من نگران (علاقه مند) ... هستم
 • طبق درخواست شما
 • در موافقت با، برطبق
 • در زمانی که برای شما مقدور است
 • در اولین فرصتی که برای شما امکان داشت
 • برای اطمینان از
 • به نمایندگی از طرف
 • قابل پیش پرداخت
 • لطفا به من اجازه دهید
 • لطفا برای ما بفرستید
 • در صورت لزوم
 • به موجب، برحسب
 • در نتیجه، بنابراین
 • در موقع خود، در زمان مناسب
 • در نتیجه

هنگامی که نامه را به پایان می بریم استفاده از یک عبارت تعارفی و احترام آمیز جلوه بسیار خوبی به نامه میدهد. عبارات مورد استفاده برای بستن و به پایان رساندن نامه:

Yours faithfully

یک عبارت پایانی برای همه نامه های رسمی

Yours truly

مناسب برای نامه های رسمی معمولی

Yours very truly

مانند قبلی و کمی دوستانه تر

Yours sincerely

مناسب برای همه نامه های شخصی

Yours affectionately

مناسب برای بستگان و ارتباط با دوست دختر

Yours cordially

برای افراد خشک و رسمی که نمی خواهند از عبارت ساده ردیف 4 استفاده کنند.

Fondly

برای اعضا درجه یک خانواده، برای نامه عاشقانه

برای یک پایان مودبانه و احترام آمیز از عبارت Best regards استفاده میکنیم.

نامه با نام و نام خانوادگی یا نام خانوادگی، پایان می یابد.

 

ترجمه قرادادها و مکاتبات اداری

هزینه و تعرفه ترجمه 

http://www.bornatranslate.ir