به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع امانت در ترجمه با حضور هرمز رشدیه مترجم رسمی‌دادگستری و ارتباط تلفنی با رسول اسماعیل زاده دوزال رئیس مرکز ساماندهی ترجمه و نشر علوم انسانی و معارف اسلامی‌از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.

در ابتدای این برنامه رشدیه به تعریف امانت در ترجمه پرداخت و گفت: امانت محدوده یا حد و مرزی است که به موجب آن متنی در یکی از زبان‌های بشری آیینه پیام یا معنای پوشیده و زیربنایی متنی بدون تحریف، تصرف، تشدید، تضعیف و بدون کاستن یا اضافه کردن به آن باشد.

وی افزود: این وجه از ترجمه غالبا در کفه ترازوی  سنجش درستی ترجمه و در کفه دیگر وضوح و شفافیت معنا قرار می‌گیرد. هزاران سال است که تامین هردو ویژگی به عنوان بالاترین آرمان و کمال مطلوب در ترجمه تلقی می‌شود و تعادل منطقی بین این دو کفه در عمل همچنان قطعی ترین معیار درستی ترجمه شناخته می‌شود.

این مترجم رسمی‌دادگستری در ادامه گفت: به عبارت دیگر یک ترجمه بسیار وفادار به متن و ترجمه‌های شفاف و واضح می‌تواند به سبک و سیاق زبان مبدا وفادار باشد. همان اندازه که زبان مبدا به حوزه عمومی‌زبان نزدیک تر می‌شود مسائل ترجمه نیز کمتر می‌شود و در نقطه ای به صفر می‌رسد.

در ادامه این برنامه اسماعیل زاده گفت: در سیر تاریخی ترجمه موضوع امانت مورد تصدیق و تاکید اهل ادب بوده است اما امانت در ترجمه مانند امانت در سایر امور نیست ، به همین دلیل هیچ مقیاسی برای اندازه گیری آن وجود ندارد. برای آنکه این موضوع را موشکافی کنیم باید متون مختلف را بررسی و طبقه بندی کنیم و بر اساس اختلاف متن و طبقه بندی آن می‌توانیم امانت در ترجمه را نیز دسته بندی کنیم.

رئیس مرکز ساماندهی ترجمه و نشر علوم انسانی و معارف اسلامی‌ادامه داد: مترجمانی که به ترجمه آثار مقدس مانند قرآن ، تورات و انجیل مشغول هستند امانت داری بهتری نسبت به مترجمان دیگر مانند متون ادبی داشته اند.

اسماعیل زاده بر ارزیابی آثار ترجمه با نظارت یک مرکز ساماندهی نیمه دولتی تاکید کرد و گفت: خانه ترجمه اختیار و قدرت اجرایی چندانی ندارد.وجود یک نهاد نظارتی نیمه دولتی هم از دخالت بیش از اندازه دولت می‌کاهد و هم قدرت اجرایی بیشتری به این بخش خواهد داد.

وی با بیان اینکه در این حوزه به شدت خلاء قانونی احساس می‌شود، گفت: باید نهاد نظارتی وجود داشته باشد تا مترجم‌هایی که خیانت می‌کنند را با جریمه مجازات کنند.در حال حاضر به جز رسانه‌ها ، برای تنبیه مترجمانی که امانت را رعایت نمی‌کنند هیچ منع و مجازات قانونی وجود ندارد.