ترجمه دانشجویی

انگلیسی فارسی انگلیسی فارسی
sun خورشید raindrop قطره باران
sunshine نور آفتاب snowflake دانه برف
rain باران hailstone دانه تگرگ
snow برف to melt آب شدن / ذوب شدن
hail تگرگ to freeze یخ زدن / منجمد شدن
drizzle باران ریز to thaw گرم شدن / آب شدن
sleet برف و باران to snow برف باریدن
shower باران تند to rain باران باریدن
mist مه رقیق to hail تگرگ باریدن
fog مه غلیظ weather forecast پیشبینی هوا
cloud ابر rainfall بارش باران
rainbow رنگین کمان temperature دمای هوا
wind باد humidity رطوبت هوا
breeze نسیم thermometer دما سنج
strong winds باد شدید high pressure فشار بالا
thunder تندر low pressure فشار پایین
lightning رعد و برق